Home чл. 19, ал. 8, изр. 3 ЗУЕС

чл. 19, ал. 8, изр. 3 ЗУЕС

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Закон за управление на етажната собственост

Управителен съвет (управител)
Чл. 19. […] (8) (Нова – ДВ, бр. 57 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 26 от 2016 г.) По решение на общото събрание, взето с мнозинството повече от 67 на сто идеални части от общите части на етажната собственост, правомощията или част от тях на управителния съвет (управителя) могат да бъдат възлагани на физически лица или на юридически лица, които не са собственици. Договорът за възлагане се одобрява с решение на общото събрание, взето с мнозинство повече от 67 на сто идеални части от общите части на етажната собственост, и се сключва от упълномощено от общото събрание лице за срок до две години. Договор, сключен за по-дълъг срок, се смята за сключен за две години, а клауза, предвиждаща автоматично подновяване на договора или превръщането му в безсрочен, се смята за недействителна. В срока на договора избраното физическо или юридическо лице има правата, задълженията и отговорността на управителния съвет (управителя) по този закон.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт