Home чл. 59 ЗТСУ /отм./

чл. 59 ЗТСУ /отм./

« Обратно към нормативния акт/термините

Закон за териториално и селищно устройство /отм./

Чл. 59. (Изм. – ДВ, бр. 34 от 2000 г.) (1) Реално определени части от поземлени имоти в границите на населените места могат да се придобиват чрез правни сделки или по давност само ако отговарят на изискванията за минимални размери за площ и лице, определени с правилника за прилагане на закона.
(2) Правилото на ал. 1 не се прилага в случаите, когато частта от поземления имот се присъединява към съседен имот при условията на чл. 28, а оставащата част отговаря на изискванията за минимални размери за площ и лице или също се присъединява към съседен имот.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт