чл. 56 ЗТСУ /отм./

« Обратно към нормативния акт

Закон за териториално и селищно устройство /отм./

Чл. 56. (1) Разрешение за строеж се издава на инвеститора (юридическо лице; собственика на имота; лице, което има право да строи в чужд имот).
(2) Имат право да строят в чужд имот:
1. лицата, в полза на които е учредено право на строеж, на надстрояване или пристрояване на заварена сграда;
2. (изм. – ДВ, бр. 36 от 1979 г.) съпругът (съпругата), роднините на собственика по права линия неограничено, а по съребрена линия – до втора степен включително, ако извършват строежа с негово съгласие, изразено в нотариално заверено заявление до съответните специализирани органи на общинската администрация, вписано и в нотариалните книги; по силата на така даденото съгласие върху мястото се учредява право на строеж в полза на строителя;
3. (нова – ДВ, бр. 31 от 1990 г.) лицата, за които това е предвидено със закон или указ;
4. (нова – ДВ, бр. 31 от 1990 г.) лицата, на които въз основа на акт на Министерския съвет са предоставени земи за земеделско ползуване.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 102 от 1977 г., бр. 45 от 1984 г.) В съсобствен имот или в етажна собственост може да се извърши нов строеж, надстрояване или пристрояване от един или повече съсобственици или етажни собственици със съгласието на останалите, изразено в заявление до общината с нотариална заверка на подписите на съсобствениците или етажните собственици и на лицата, на които се разрешава извършването на строежа, надстрояването или пристрояването. Това заявление учредява право на надстрояване и пристрояване в полза на строителя, като прехвърля правото на собственост или правото на строеж върху идеална част от терена и правото на собственост върху съответните общи части от надстроената или пристроената сграда, както и върху посочените в него тавански, избени и други складови помещения в полза на строителя и подлежи на вписване в нотариалните книги. За частта, която общините и държавата притежават, правото на строеж се учредява по установения ред.
(4) (Нова – ДВ, бр. 102 от 1977 г., изм., бр. 45 от 1984 г.) В случаите по ал. 2 и 3 се заплащат дължимите държавни и местни такси върху стойността на учредените или прехвърлените вещни права при вписване на заявлението в нотариалните книги.
(5) (Нова – ДВ, бр. 45 от 1984 г.) Не се иска съгласие на останалите собственици от етажна собственост при преустройства на собствени помещения или промяна на предназначението им, когато това става за задоволяване личните нужди на собственика или на членовете на неговото домакинство и не се изменя значително видът на общите части на сградата и не се вземат части от помещения, предназначени за общо ползуване.
(6) (Нова – ДВ, бр. 45 от 1984 г.) Не се изисква съгласие на останалите собственици при разделяне и преустройство на жилища и други обекти в сгради – етажна собственост:
1. когато не се отнемат части от общо помещение и не се променя неговото предназначение;
2. когато се свързват вътрешни инсталации с общи мрежи, преминаващи през или до делителната стена или през обслужващи помещения по една вертикална ос.
(7) (Нова – ДВ, бр. 45 от 1984 г.) За изменение на съществуващите общи инсталации и за прокарване на нови инсталации, които засягат имотите на собственици, е необходимо тяхното писмено съгласие.
(8) (Нова – ДВ, бр. 45 от 1984 г.) В случаите по ал. 5 и 6 собственикът е длъжен да отстрани всички повреди, причинени във връзка със строителните работи. В случая се прилага чл. 115.
(9) (Нова – ДВ, бр. 45 от 1984 г.) Преустройството по ал. 5 и 6 може да се извърши само ако е допустимо в архитектурно-художествено, строително-техническо, санитарно-хигиенно и противопожарно отношение и по начин, най-благоприятен за търпящия имот, и само ако не може да се намери друго техническо решение.
(10) (Предишна ал. 4 – ДВ, бр. 102 от 1977 г., изм., бр. 36 от 1979 г., предишна ал. 5, изм., бр. 45 от 1984 г.) Разрешение за строеж в имоти в селата може да се издава и въз основа на удостоверение от кмета на общината, че имотът е записан по регистрите на съвета на името на молителя в продължение на повече от десет години.
(11) (Предишна ал. 5 – ДВ, бр. 102 от 1977 г., предишна ал. 6, бр. 45 от 1984 г.) Строеж в парцел, към който са придадени имоти на други лица, се разрешава, ако условията за заемане на придадените имоти по този закон са изпълнени.

« Обратно към нормативния акт