Home чл. 4 ЗТР

чл. 4 ЗТР

« Обратно към нормативния акт/термините

Закон за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел

Подлежащи на вписване обстоятелства
Чл. 4. (Доп. – ДВ, бр. 22 от 2015 г., в сила от 24.03.2015 г.; изм., бр. 74 от 2016 г., в сила от 01.01.2018 г.) В търговския регистър и в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел се вписват търговци, клонове на чуждестранни търговци, юридически лица с нестопанска цел и клоновете на чуждестранни юридически лица с нестопанска цел и свързаните с тях обстоятелства, за които е предвидено със закон, че подлежат на вписване.

« Обратно към нормативния акт