чл. 29 ЗТР

« Обратно към нормативния акт

Закон за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел

Защита срещу вписване
Чл. 29. (Доп. – ДВ, бр. 74 от 2016 г., в сила от 01.01.2018 г.) (1) Всяко лице, което има правен интерес, както и прокурорът, може да предяви иск за установяване на нищожност или недопустимост на вписването, както и за несъществуване на вписано обстоятелство.
(2) (Доп. – ДВ, бр. 74 от 2016 г., в сила от 01.01.2018 г.) Искът по ал. 1 се предявява пред окръжния съд по седалището на търговеца, съответно на клона на чуждестранен търговец, юридическото лице с нестопанска цел, съответно клона на чуждестранно юридическо лице с нестопанска цел относно когото е извършено вписването.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт