loader image
Страницата се зарежда...
Home чл. 25 ЗТР

чл. 25 ЗТР

« Обратно към нормативния акт/термините

Закон за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел

Обжалване
Чл. 25. (1) (Доп. – ДВ, бр. 74 от 2016 г., в сила от 01.01.2018 г.) Отказът подлежи на обжалване пред окръжния съд по седалището на търговеца или клона на чуждестранен търговец юридическото лице с нестопанска цел или клона на чуждестранно юридическо лице с нестопанска цел в 7-дневен срок от връчването му.
(2) (Доп. – ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г.) Жалбата се подава чрез агенцията. Агенцията изпраща незабавно на съда подадената жалба заедно с приложенията към нея, постановения отказ, заявлението и приложенията към него, както и доказателства за връчването му.
(3) При липса на технологична възможност на съда да приеме по електронен път документите, посочени в ал. 2, те се възпроизвеждат на хартиен носител и се изпращат на съда, заверени от служител на агенцията.
(4) (Изм. – ДВ, бр. 59 от 2007 г., в сила от 01.03.2008 г.) Съдът разглежда жалбата в състав от един съдия в закрито заседание по реда на глава двадесет и първа “Обжалване на определенията” от Гражданския процесуален кодекс. Решението на съда подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му пред съответния апелативен съд, чието решение е окончателно.
(5) (Доп. – ДВ, бр. 34 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) При отмяна на отказа съдът постановява решение, с което дава задължителни указания на агенцията да извърши исканото вписване, заличаване или обявяване. Съдът изпраща решението заедно с документите във връзка с вписването, заличаването или обявяването.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт/термините

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за информационните ни бюлетини Dictum! Обещаваме да Ви информираме редовно за най-новата практика на ВКС по граждански и търговски дела!

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за информационните ни бюлетини Dictum! Обещаваме да Ви информираме редовно за най-новата практика на ВКС по граждански и търговски дела!