Home чл. 23, ал. 6 ЗТР

чл. 23, ал. 6 ЗТР

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Закон за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел

Единен идентификационен код
(Загл. изм. – ДВ, бр. 22 от 2015 г., в сила от 24.03.2015 г.; изм., бр. 74 от 2016 г., в сила от 01.01.2018 г.)
Чл. 23. […] (6) Ако е посочен идентификационен код, съдът, държавните органи, органите на местното самоуправление и местната администрация и лицата, на които е възложено упражняването на публична функция, организации, предоставящи обществени услуги, включително банките, нямат право да изискват доказването на обстоятелства, вписани в търговския регистър и в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, и представянето на актове, обявени в търговския регистър. Забраната се прилага и за възложителите по чл. 5 от Закона за обществените поръчки, които са извън тези, изброени в изречение първо.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт