Home чл. 15 ЗТР

чл. 15 ЗТР

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Закон за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел

Заявител
Чл. 15. (Изм. – ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г.; изм. и доп., бр. 34 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.; доп., бр. 74 от 2016 г., в сила от 01.01.2018 г.) (1) Вписване, заличаване и обявяване могат да се заявяват от:
1. (доп. – ДВ, бр. 74 от 2016 г., в сила от 01.01.2018 г.) търговеца съответно юридическото лице с нестопанска цел;
2. (нова – ДВ, бр. 34 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) прокуриста;
3. (предишна т. 2 – ДВ, бр. 34 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) друго лице в предвидените по закон случаи;
4. (предишна т. 3 – ДВ, бр. 34 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) адвокат с изрично пълномощно, съставено съгласно изискванията на Закона за адвокатурата, за представителство пред агенцията.
(2) Заявление може да се подава от:
1. заявител по ал. 1;
2. пълномощник с изрично писмено пълномощно.
(3) (Доп. – ДВ, бр. 74 от 2016 г., в сила от 01.01.2018 г.) Обявяването в търговския регистър и в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на актовете по чл. 6, ал. 3 може да се заяви и от съставителя на финансовите отчети по смисъла на Закона за счетоводството с нотариално заверено пълномощно.
(4) Когато заявлението не се подава от заявител по ал. 1, т. 1 и 2, пълномощното се прилага към заявлението. Когато заявлението се подава по електронен път, се представя електронен образ на пълномощното.
(5) Когато заявлението не се подава лично от заявител по ал. 1 и 3, подписът на заявителя трябва да е нотариално заверен.
(6) При промяна в органите или в представителството заявяването се извършва от новоизбрания орган или представител по реда по ал. 1 и 5.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт