Home чл. 15, ал. 1, т. 3 ЗТР

чл. 15, ал. 1, т. 3 ЗТР

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Закон за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел

Заявител
Чл. 15. (1) Вписване, заличаване и обявяване могат да се заявяват от:
3. (предишна т. 2 – ДВ, бр. 34 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) друго лице в предвидените по закон случаи;

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт