чл. 84, ал. 1, т. 2 ЗСВ /отм./

« Обратно към нормативния акт

Закон за съдебната власт /отм./

Чл. 84. (1) (Предишен текст на чл. 84 – ДВ, бр. 133 от 1998 г.) Върховният касационен съд заседава в състав: […] 2. (изм. – ДВ, бр. 133 от 1998 г., доп., бр. 74 от 2002 г., изм., бр. 30 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) общо събрание на съответната колегия, когато произнася тълкувателни решения по приложението на закона при неправилна или противоречива съдебна практика, когато се вземе решение за сезиране на Конституционния съд на основание чл. 150, ал. 1 от Конституцията, както и при произнасяне на съвместни тълкувателни постановления с общо събрание на колегия от Върховния административен съд.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт