чл. 124, ал. 1, т. 1 ЗСВ

« Обратно към нормативния акт

Закон за съдебната власт

Чл. 124. (Изм. и доп. – ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 09.08.2016 г.)  (1) При противоречива или неправилна практика по тълкуването и прилагането на закона се приема тълкувателно решение от общото събрание на:
1. наказателната, гражданската или търговската колегия във Върховния касационен съд;

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт