Home пар. 4б, ал. 1 ПЗР ЗСПЗЗ

пар. 4б, ал. 1 ПЗР ЗСПЗЗ

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Закон за собствеността и ползването на земеделските земи

§ 4б. (1) (Изм. – ДВ, бр. 123 от 1997 г.) Възстановява се правото на собственост на граждани върху незастроени земеделски земи, върху които е предоставено право на ползване съгласно актовете, посочени в § 4. Когато земите представляват лозя, овощни градини или земеделската земя е единствена на семейството на ползвателя, който живее постоянно в населеното място, в чието землище е имотът, ползвателят придобива правото на собственост, ако заплати земята на собственика чрез общината в тримесечен срок от влизането в сила на оценката по цени, определени от Министерския съвет, съгласно чл. 36, ал. 2. Ползвателят не може да придобие право на собственост, ако земята е на по-малко от 30 км от градовете с население над 300 хил. жители, независимо от общината, в която се намира, или е на по-малко от 10 км от крайбрежната морска ивица.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт