чл. 60, ал. 4 ППЗСПЗЗ

« Обратно към нормативния акт

Правилник за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи

Чл. 60. […] (4) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 113 от 1999 г., отм., бр. 44 от 2001 г.) Поземлените комисии се състоят от председател, заместник-председател – инженер по горско стопанство, или техник по специалността „Горско и ловно стопанство“, секретар и четен брой членове. Председателят, заместник-председателят и секретарят на комисията и определените от Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа нейни членове задължително се назначават на щат. На останалите членове на комисията се заплаща съгласно действащите нормативни актове.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт