чл. 28, ал. 11 ППЗСПЗЗ

« Обратно към нормативния акт

Правилник за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи

Чл. 28. […] (11) Техническите изисквания към плановете по ал. 1 и 4 и условията за контрола им се определят със съвместна заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на земеделието, храните и горите. Заповедта се обнародва в „Държавен вестник“.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт