Home чл. 27, ал. 1 ППЗСПЗЗ

чл. 27, ал. 1 ППЗСПЗЗ

« Обратно към нормативния акт/термините

Правилник за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

Чл. 27. (1) (Изм. – ДВ, бр. 34 от 1992 г., доп., бр. 48 от 1995 г., в сила от 26.05.1995 г.) На основание на влезлия в сила план за земеразделяне общинската служба по земеделие постановява решение за възстановяване правото на собственост, в което описва размера и категорията на имота, неговото местоположение, граници, съседи, както и ограниченията на собствеността с посочване на основанията за тях. В решението се посочва амортизационният срок на трайните насаждения, оризищата и хидромелиоративните съоръжения. Към решението се прилага скица на имота, заверена от общинската служба по земеделие.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт