чл. 26 ППЗСПЗЗ

« Обратно към нормативния акт

Правилник за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи

Чл. 26. (Изм. – ДВ, бр. 48 от 1995 г., в сила от 26.05.1995 г.; изм., бр. 45 от 2008 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 28 от 1997 г., бр. 122 от 1997 г., бр. 18 от 1999 г.) Влезлият в сила план за земеразделяне и одобрената карта на съществуващите или възстановими стари реални граници на земеделски земи могат да бъдат преработени при явна фактическа грешка със заповед на министъра на земеделието и храните или на упълномощено от него длъжностно лице. Заповедта за преработване се обнародва в „Държавен вестник“ и се обявява от общинската служба по земеделие в кметството на съответното населено място.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 18 от 1999 г., доп., бр. 113 от 1999 г., изм., бр. 31 от 2003 г.) Явна фактическа грешка е несъответствието между заснетите на терена трайни топографски елементи и/или съществуващата ситуация и отразяването им върху плана.
(3) (Нова – ДВ, бр. 122 от 1997 г., отм., бр. 31 от 2003 г.).
(4) (Нова – ДВ, бр. 122 от 1997 г., отм., бр. 31 от 2003 г.).
(5) (Нова – ДВ, бр. 122 от 1997 г., отм., бр. 31 от 2003 г.).
(6) (Нова – ДВ, бр. 122 от 1997 г., доп., бр. 18 от 1999 г., отм., бр. 31 от 2003 г.).
(7) (Нова – ДВ, бр. 122 от 1997 г., доп., бр. 18 от 1999 г., отм., бр. 31 от 2003 г.).
(8) (Нова – ДВ, бр. 18 от 1999 г., отм., бр. 31 от 2003 г.).
(9) (Нова – ДВ, бр. 18 от 1999 г., отм., бр. 31 от 2003 г.).
(10) (Нова – ДВ, бр. 31 от 2003 г.) Наличието на явна фактическа грешка се установява чрез оглед и/или геодезически измервания от изпълнителя на техническите дейности по поддържане и осъвременяване на картата на възстановената собственост съвместно със служители от общинската служба по земеделие. Констативният протокол се предлага за подпис на присъстващите заинтересувани лица.
(11) (Нова – ДВ, бр. 31 от 2003 г.) За отстраняване на явната фактическа грешка изпълнителят изготвя план, върху който се комбинират данните от влезлия в сила план за земеразделяне или карта на съществуващите или възстановимите на терена стари реални граници и резултатите от констативния протокол по ал. 10, и регистър на засегнатите имоти. Планът и регистърът се приемат от комисия, назначена със заповед на директора на областната дирекция „Земеделие“. Приемателният протокол се одобрява от директора на областната дирекция „Земеделие“, който предлага на министъра на земеделието и храните да издаде заповед по чл. 17, ал. 8 ЗСПЗЗ .
(12) (Нова – ДВ, бр. 31 от 2003 г.) Копие на картата на възстановената собственост с отразената явна фактическа грешка се излага на видно място в общинската служба по земеделие след обнародването в „Държавен вестник“ на заповедта на министъра на земеделието и храните по чл. 17, ал. 8 ЗСПЗЗ .
(13) (Нова – ДВ, бр. 31 от 2003 г.) Обжалването на заповедта по чл. 17, ал. 8 ЗСПЗЗ не спира нейното изпълнение освен по отношение на пряко засегнатите от жалбата имоти.
(14) (Нова – ДВ, бр. 31 от 2003 г.) Решенията на общинската служба по земеделие , издадени на основание чл. 14, ал. 1 , т. 1, чл. 17, ал. 1 и чл. 19а, ал. 4, т. 1 ЗСПЗЗ, се връчват по реда на ГПК и подлежат на обжалване по чл. 14, ал. 3 ЗСПЗЗ. При спор за материално право заинтересуваните лица осъществяват правата си по съдебен ред.
(15) (Нова – ДВ, бр. 45 от 2008 г.) В случаите, когато засегнатите имоти са били предмет на делба или на разпоредителни сделки, общинската служба по земеделие издава решение, което съдържа описание на имота след отстраняване на явната фактическа грешка с данни за неговите размер и категория, местоположение, граници, съседи, както и ограниченията на собствеността и основанията за тях. В решението се посочва и стойността на дължимото обезщетение за засегнатата част от имота. Към решението се прилага скица на имота, заверена от общинската служба по земеделие . Когато за имота е одобрена кадастрална карта, скицата се издава по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър.
(16) (Нова – ДВ, бр. 45 от 2008 г.) Решението по ал. 15 се връчва по реда на Гражданския процесуален кодекс и подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. При спор за материално право заинтересуваните лица осъществяват правата си по съдебен ред.
(17) (Нова – ДВ, бр. 45 от 2008 г.) В 14-дневен срок от влизането в сила на решението по ал. 15 заинтересуваните лица подават искане до общинската служба по земеделие, в което посочват предпочитания от тях начин за обезщетяване-със земеделска земя или с поименни компенсационни бонове. При неспазване на срока, както и при невъзможност лицата да бъдат обезщетени със земеделска земя те се обезщетяват с поименни компенсационни бонове.
(18) (Нова – ДВ, бр. 45 от 2008 г.) Общинската служба по земеделие постановява решения за обезщетяване със земеделска земя или с поименни компенсационни бонове.
(19) (Нова – ДВ, бр. 45 от 2008 г.) Редът по ал. 15-18 се прилага и когато явната фактическа грешка е установена при създаването на кадастралната карта и кадастралните регистри в случаите по § 6, ал. 8 и 9 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за кадастъра и имотния регистър.
(20) (Нова – ДВ, бр. 31 от 2003 г.; предишна ал. 15, бр. 45 от 2008 г.) Редът за отстраняване на явна фактическа грешка по ал. 10 – 14 не се прилага за земите, включени в териториите по § 4 – 4к от преходните и заключителните разпоредби на ЗСПЗЗ.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт