Home чл. 18ж ППЗСПЗЗ

чл. 18ж ППЗСПЗЗ

« Обратно към нормативния акт/термините

Правилник за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

Чл. 18ж. (1) (Изм. – ДВ, бр. 48 от 1995 г., в сила от 26.05.1995 г., доп., бр. 122 от 1997 г., бр. 113 от 1999 г., изм., бр. 31 от 2003 г.) Общинската служба по земеделие постановява решение за възстановяване правото на собственост в съществуващи или възстановими стари реални граници, в което се описват размерът и категорията на имота, неговото местоположение, границите, съседите, както и ограниченията на собствеността и основанията за тях. Към решението се прилага скица на имота, заверена от общинската служба по земеделие , а за имоти в границите на урбанизираните територии – и от техническата служба на общината. Влязлото в сила решение, придружено със скица, удостоверява правото на собственост и има силата на констативен нотариален акт за собственост върху имота, освен в случаите по чл. 10, ал. 7 ЗСПЗЗ.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 48 от 1995 г., в сила от 26.05.1995 г.) В случаите, когато правото на собственост се възстановява в нови реални граници с план за земеразделяне, общинската служба по земеделие постановява решение, с което определя размера, категориите и ако е известна, местността, в която са се намирали земеделските земи, на които има право заявителят.
(3) (Нова – ДВ, бр. 113 от 1999 г.) Когато правото на собственост се възстановява при условията на § 4 – 4л ЗСПЗЗ с план на новообразуваните имоти, общинската служба по земеделие постановява решение за признаване на правото на собственост. В решението се описват размерът и местността, в която са се намирали земеделските земи, на които заявителят има право. Общинската служба по земеделие изпраща служебно на общината информация за влезлите в сила решения в 7-дневен срок от поискването им.
(4) (Нова – ДВ, бр. 48 от 1995 г., в сила от 26.05.1995 г., предишна ал. 3, бр. 113 от 1999 г.) При установяване на разлика в площта на имота при заснемане на старите му реални граници и площта, доказана с документи от собственика, общинската служба по земеделие признава право на собственост, както следва: 1. при измерена площ, по-малка от доказаната – размера на измерената площ; 2. (изм. – ДВ, бр. 122 от 1997 г., бр. 18 от 1999 г.) при измерена площ, по-голяма от доказаната, когато разликата е по-голяма от 3 дка за ниви, 2 дка за ливади и 1 дка за трайни насаждения – размера на доказаната площ; 3. (изм. – ДВ, бр. 122 от 1997 г.) при измерена площ, по-голяма от доказаната, когато разликата в повече е над посочените по т. 2 размери – разликата в повече се обособява в самостоятелен имот, който се стопанисва и управлява от общината по реда на чл. 19 ЗСПЗЗ.
(5) (Нова – ДВ, бр. 122 от 1997 г., предишна ал. 4, бр. 113 от 1999 г.) При установяване на разлика в площта на имотите, определени по плановете и материалите по чл. 18б, ал. 1 , и доказаната по документите за собственост общинската служба по земеделие признава правото на собственост в следните размери: 1. (изм. – ДВ, бр. 18 от 1999 г.) при определена площ, по-малка от доказаната – размера на определената площ; 2. (изм. – ДВ, бр. 18 от 1999 г.) при определена площ по-голяма от доказаната – когато разликата е по-голяма от 3 дка за ниви, 2 дка за ливади и 1 дка за трайни насаждения – размера на доказаната площ.
(6) (Изм. – ДВ, бр. 72 от 1993 г., предишна ал. 3, изм., бр. 48 от 1995 г., в сила от 26.05.1995 г., предишна ал. 4, бр. 122 от 1997 г., предишна ал. 5, бр. 113 от 1999 г.) Решенията по предходните алинеи се съобщават на заявителите по реда на ГПК и подлежат на обжалване пред районния съд в 14-дневен срок от съобщението.
(7) (Нова – ДВ, бр. 48 от 1995 г., в сила от 26.05.1995 г., предишна ал. 5, изм., бр. 122 от 1997 г., предишна ал. 6, бр. 113 от 1999 г.) С влизането в сила на плана за земеразделяне и след одобряване на картата със съществуващи и възстановими стари реални граници всеки имот в земеделските земи получава номер, единствен за територията на страната.
(8) (Нова – ДВ, бр. 48 от 1995 г., в сила от 26.05.1995 г., предишна ал. 6, изм., бр. 122 от 1997 г., предишна ал. 7, бр. 113 от 1999 г.) Промяната на землищните граници въз основа на съдебно решение и при влязъл в сила план за земеразделяне не води до промяна на собствеността.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт