чл. 18б ППЗСПЗЗ

« Обратно към нормативния акт

Правилник за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи

Чл. 18б. (Нов – ДВ, бр. 34 от 1992 г., изм., бр. 48 от 1995 г., в сила от 26.05.1995 г., бр. 95 от 1995 г.) (1) (Предишен текст на чл. 18б, доп. – ДВ, бр. 122 от 1997 г.) Възстановими на терена стари реални граници на имота са тези, които е възможно да бъдат установени чрез кадастрален план, комасационен план или частичен земеустройствен план преди образуването на ТКЗС и ДЗС. За установяването на границите могат да се използват и стари геодезически снимки, аерофотоснимки, дешифровъчни фотокопия, ортофотопланове и скици на имоти, издадени от техническите служби на общината.
(2) (Нова – ДВ, бр. 122 от 1997 г.) Когато за имоти, попадащи в блок на ТКЗС, ДЗС или на други образувани въз основа на тях селскостопански организации, липсват материалите по ал. 1, се допуска възстановяването им в стари реални граници, след като се уточни тяхното разположение на място, когато площта на земята с възстановена собственост за местността не превишава наличната площ. Уточняването се извършва по реда на чл. 18д, ал. 4, 5 и 6 в присъствието на не по-малко от 50 на сто от собствениците или на техните наследници. Присъствието се документира с подписите на лицата. Имотите се разполагат в картата, като се запазват тяхната площ и местоположение съгласно решенията на общинската служба по земеделие , без да се спазва предишната им форма.
(3) (Нова – ДВ, бр. 122 от 1997 г.) Имотите на неявилите се собственици или техни наследници по ал. 2 се разполагат съгласно решенията на общинската служба по земеделие в същата местност върху незаети места.
(4) (Нова – ДВ, бр. 122 от 1997 г.) Картата по ал. 3 се обявява и одобрява по реда на чл. 18д, ал. 7.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт