Home чл. 17, ал. 5 ЗСПЗЗ

чл. 17, ал. 5 ЗСПЗЗ

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Закон за собствеността и ползването на земеделските земи

Чл. 17. […] (5) (Изм. – ДВ, бр. 98 от 1997 г.) С плана за земеразделяне земите на отделния собственик в местността се предоставят на едно място. Останалите изисквания към плана за земеразделяне и редът за изготвянето му, както и към техническите дейности по неговото изработване и заснемането на имотите по чл. 14, ал. 1, т. 1 се определят с правилника за прилагане на закона.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт