Home чл. 14, ал. 3 ЗСПЗЗ

чл. 14, ал. 3 ЗСПЗЗ

« Обратно към нормативния акт/термините

Закон за собствеността и ползването на земеделските земи

Чл. 14. […] (3) (Нова – ДВ, бр. 28 от 1992 г., изм., бр. 45 от 1995 г., бр. 79 от 1996 г., доп., бр. 62 от 1997 г., доп., бр. 98 от 1997 г., изм., бр. 59 от 1998 г., изм., бр. 99 от 2002 г., изм., бр. 16 от 2003 г., в сила от 26.10.2002 г.; изм., бр. 30 от 2006 г., в сила от 01.03.2007 г.) Решенията на общинската служба по земеделие могат да се обжалват в 14-дневен срок пред районния съд. Жалбата се подава чрез общинската служба по земеделие. Съдът решава спора по същество. Делата се разглеждат в населеното място по местонахождението на имота. Срещу решението на районния съд може да се подаде касационна жалба пред административния съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс, която се разглежда от съда в състав от трима съдии.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт