Home чл. 14, ал. 1 ЗСПЗЗ

чл. 14, ал. 1 ЗСПЗЗ

« Обратно към нормативния акт/термините

Закон за собствеността и ползването на земеделските земи

Чл. 14. (1) (Изм. – ДВ, бр. 28 от 1992 г., изм. – ДВ, бр. 45 от 1995 г., доп. – ДВ, бр. 98 от 1997 г., изм. – ДВ, бр. 99 от 2002 г.; изм., бр. 61 от 2015 г.) Общинската служба по земеделие се произнася с решение за:
1. (доп. – ДВ, бр. 98 от 1997 г., изм. и доп., бр. 68 от 1999 г., в сила от 30.07.1999 г.) възстановяване на правото на собственост върху земи в съществуващи или възстановими на терена стари реални граници. В решението се описват размерът и категорията на имота, неговото местоположение (граници, съседи) и ограниченията на собствеността с посочване на основанията за това. Към решението се прилага скица на имота. Влязлото в сила решение, придружено със скица, освен случаите по чл. 10, ал. 7, удостоверява правото на собственост и има силата на констативен нотариален акт за собственост върху имота. Когато с решението се възстановява правото на собственост върху земеделска земя на починал собственик, решението се издава общо за неговите наследници. Дяловете на наследниците се определят съгласно Закона за наследството, без да се посочват в решението.
2. (изм. – ДВ, бр. 79 от 1996 г., изм. и доп., бр. 98 от 1997 г., изм., бр. 106 от 2000 г., изм., бр. 99 от 2002 г.; доп., бр. 77 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) възстановяване на правото на собственост върху земеделски земи в нови реални граници с план за земеразделяне. В решението се посочват размерът и категориите на земеделските земи и местността на землището, в която са се намирали. Планът за земеразделяне се изработва въз основа на решенията на общинската служба по земеделие след проучване, анкетиране и проектиране. Планът за земеразделяне се разработва след анкета на не по-малко от половината собственици или техните наследници. Анкетата се провежда по ред и начин, определени с правилника за прилагане на закона. Необходимостта от преработката на плана се определя със заповед на министъра на земеделието, храните и горите или определено от него длъжностно лице от състава на министерството;
3. (нова – ДВ, бр. 98 от 1997 г., изм., бр. 88 от 1998 г., изм., бр. 68 от 1999 г., в сила от 30.07.1999 г.) признаване на правото на собственост при условията на § 4-4л; в решението се описват размерът и местността, в която са се намирали земеделските земи.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт