Home чл. 11, ал. 2 ЗСПЗЗ

чл. 11, ал. 2 ЗСПЗЗ

« Обратно към нормативния акт/термините

Закон за собствеността и ползването на земеделските земи

Чл. 11. […] (2) (Изм. – ДВ, бр. 18 от 1992 г., изм., бр. 45 от 1995 г., бр. 79 от 1996 г., изм., бр. 99 от 2002 г., изм., бр. 13 от 2007 г.) Лицата, пропуснали да подадат заявления в срока по ал. 1, могат да установят с иск срещу съответната общинска служба по земеделие само с писмени доказателства правото да възстановят собствеността си върху земеделските земи. Писмени декларации и/или свидетелски показания не могат да бъдат основание за доказване на правото на собственост. По делото се призовава общината по местонахождението на имота. Въз основа на постановеното решение общинската служба по земеделие при спазване изискванията на този закон определя земите, върху които се възстановява собствеността.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт