Home чл. 10, ал. 7 ЗСПЗЗ

чл. 10, ал. 7 ЗСПЗЗ

« Обратно към нормативния акт/термините

Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

Чл. 10. […] (7) (Изм. – ДВ, бр. 48 от 1993 г., бр. 45 от 1995 г., обявена за противоконституционна с Решение № 8 от 1995 г. на КС на РБ, бр. 59 от 1995 г., изм., бр. 79 от 1996 г., обявено за противоконституционно с Решение № 20 от 1996 г. на КС на РБ, бр. 103 от 1996 г., изм., бр. 98 от 1997 г., изм., бр. 99 от 2002 г.) Възстановяват се правата на собствениците върху земеделски земи, притежавани преди образуването на трудовокооперативни земеделски стопанства, държавни земеделски стопанства, независимо от това дали са били включени в тях или в други, образувани въз основа на тях селскостопански организации и включени в границите на урбанизираните територии (населени места), определени с подробен устройствен план или с околовръстен полигон, освен ако върху тях при спазване на всички нормативни изисквания са построени сгради от трети лица или ако е отстъпено право на строеж и законно разрешеният строеж към 1 март 1991 г. е започнал. Възстановяването на собствеността се извършва по реда на чл. 14, ал. 1, т. 1.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт