Home чл. 5, ал. 1 ЗСКИ

чл. 5, ал. 1 ЗСКИ

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Закон за сделките с компенсаторни инструменти

Чл. 5. (1) (Изм. – ДВ, бр. 61 от 2015 г.) Органите по чл. 6, ал. 1 от Закона за обезщетяване на собственици на одържавени имоти, по чл. 36, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи и по чл. 9, ал. 2 от Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд изпращат в Централния регистър на компенсаторните инструменти в 7-дневен срок информация за издадените компенсаторни инструменти съгласно наредбата по ал. 4. Срокът започва да тече от влизането в сила на актовете, с които е определен размерът на обезщетението, а когато той е установен с влезли в сила съдебни решения – от получаването им за изпълнение.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт