Home чл. 78 ЗС

чл. 78 ЗС

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Закон за собствеността

Чл. 78. (1) (Изм. – ДВ, бр. 100 от 1997 г.) Който придобие по възмезден начин владението на движима вещ или на ценна книга на приносител на правно основание, макар и от несобственик, но без да знае това, придобива собствеността, освен когато за прехвърлянето на собствеността върху движимата вещ се изисква нотариален акт или нотариална заверка на подписите. Това правило се прилага и за придобиване на други вещни права върху движима вещ.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 31 от 1990 г.) Собственикът на открадната или загубена вещ може да я иска от добросъвестния владелец в тригодишен срок от кражбата или изгубването. Това правило не се прилага, когато владелецът е придобил вещта от държавно или общинско предприятие.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт