чл. 67 ЗС

« Обратно към нормативния акт

Закон за собствеността

Чл. 67. (1) Правото да се построи сграда върху чужда земя (чл. 63, ал. 1) се погасява в полза на собственика на земята по давност, ако не се упражни в продължение на 5 години.
(2) (Нова – ДВ, бр. 87 от 1974 г., изм., бр. 91 от 1988 г., бр. 31 от 1990 г., отм., бр. 33 от 1996 г.)

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт