чл. 29, ал. 4 ЗС

« Обратно към нормативния акт

Закон за собствеността

Чл. 29. […] (4) Чужденци и чуждестранни юридически лица могат да придобиват право на собственост върху сгради и ограничени вещни права върху недвижим имот в страната, освен ако със закон е установено друго.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт