чл. 29, ал. 2 ЗС

« Обратно към нормативния акт

Закон за собствеността

Чл. 29. […] (2) Граждани на държавите-членки на Европейския съюз, или на държавите-страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, могат да придобиват право на собственост върху земя при спазване на изискванията, установени със закон, в съответствие с условията на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт