Home чл. 114, ал. 1, б. б, изр. 2 ЗС

чл. 114, ал. 1, б. б, изр. 2 ЗС

« Обратно към нормативния акт/термините

Закон за собствеността

Чл. 114. Трябва да бъдат вписани: […] б) (изм. и доп. – ДВ, бр. 33 от 1996 г.) исковите молби за постановяване на решение за сключване на окончателен договор, с който се прехвърля или учредява вещно право върху недвижим имот.
Придобитите вещни права и наложени възбрани след вписването не могат да се противопоставят на ищеца. Държавата или общината за вземанията си срещу праводателя, станали изискуеми до деня на прехвърлянето или учредяването на вещното право, може да обърне взискането си към имота, в чийто ръце и да се намира той, и

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт