Home чл. 55 ЗПУПС

чл. 55 ЗПУПС

« Обратно към нормативния акт/термините

Закон за платежните услуги и платежните системи

Информация, предоставяна на платеца и получателя след подаване на платежно нареждане посредством доставчик на услуги по иницииране на плащане
Чл. 55. В допълнение към информацията по чл. 54, когато плащането е инициирано чрез подаване на платежно нареждане посредством доставчик на услуги по иницииране на плащане, незабавно след инициирането на плащането доставчикът на услуги по иницииране на плащане предоставя или осигурява на разположение на платеца и при необходимост – на получателя, следната информация:
1. потвърждение за успешното иницииране на плащането към доставчика на платежни услуги, обслужващ сметката на платеца;
2. регистрационен номер на платежната операция и когато е необходимо, информация относно платеца, както и всяка друга информация, придружаваща платежната операция;
3. стойността на платежната операция;
4. когато е приложимо, размера на таксите, платими на доставчика на услугите по иницииране на плащането за операцията, и ако е приложимо, информация за техния вид и стойност.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт