Home чл. 153 ЗПКОНПИ

чл. 153 ЗПКОНПИ

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Чл. 153. (Доп. – ДВ, бр. 1 от 2019 г.) (1) Комисията предявява иск за отнемане в полза на държавата на незаконно придобитото имущество пред окръжния съд, в района на който е постоянният адрес на проверяваното лице, в срок до три месеца от последния акт по налагане на обезпечителните мерки.
(2) Когато в имуществото е включен и недвижим имот, искът се предявява в окръжния съд по местонахождението на имота, а в случаите, когато в имуществото са включени повече от един недвижим имот – по местонахождението на имота с най-висока данъчна оценка.
(3) Исковата молба и влязлото в сила съдебно решение подлежат на вписване в имотния регистър на Агенцията по вписванията.
(4) Съдът отменя служебно или по искане на заинтересованите лица наложените върху имуществото обезпечителни мерки, ако Комисията не представи доказателства, че е предявила иска в законния срок.
(5) Съдебното производство започва и продължава независимо от прекратяването на наказателното производство.
(6) (Нова – ДВ, бр. 1 от 2019 г.) Не съставляват законова пречка за съществуването и надлежното упражняване правото на иск за отнемане на незаконно придобитото имущество в полза на държавата прекратяването на наказателното производство или влизането в сила на присъда, с която подсъдимият е признат за невинен за престъпления, посочени в разпоредбата на чл. 108, ал. 1 от закона.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт