пар. 1, т. 8 ДР ЗП

« Обратно към нормативния акт

Закон за пътищата

§ 1. По смисъла на този закон: […] 8. (Изм. – ДВ, бр. 6 от 2004 г.) „Специално ползване на пътищата“ е използването на пътищата за превозване на тежки и извънгабаритни товари или за осъществяване на други дейности в обхвата на пътя и в обслужващите зони, като: изграждане и експлоатация на търговски крайпътни обекти и на пътни връзки към тях, както и на площадки за оказване на пътна помощ и на пътни връзки към тях; изграждане и експлоатация на рекламни съоръжения; изграждане на нови и ремонт на съществуващи подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения и тяхната експлоатация в обхвата на пътя; временно ползване на части от пътното платно и земи в обхвата на пътя от други лица.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт