чл. 68 ЗПБ

« Обратно към нормативния акт

Закон за подземните богатства

Чл. 68. (Изм. – ДВ, бр. 70 от 2008 г.; изм., бр. 100 от 2010 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 70 от 2008 г.; изм. изцяло, бр. 100 от 2010 г.) Министърът на енергетиката има право да спре действието на разрешението за търсене и проучване или за проучване или на концесията, когато титулярят на разрешението или концесионерът извършва дейности, които са в противоречие с действащото законодателство или нарушават клаузите на сключения договор.
(2) В случай на спиране органът по ал. 1 уведомява писмено титуляря на разрешението или концесионера за причините и му определя подходящ срок за съобразяване с условията на договора.
(3) Титуляр на разрешение или концесионер, чиито дейности са спрени по ал. 1, няма право да упражнява правата си по съответния договор, както и да търси обезщетения за пропуснати ползи за съответния период на спиране.
(4) Разрешение или концесия, спрени по реда на ал. 1, се подновяват, ако титулярят на разрешение или концесионерът отстрани причините в срока по ал. 2.
(5) Спирането по ал. 1 не удължава срока на съответния договор и този на разрешението или на концесията.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт