чл. 61 ЗПБ

« Обратно към нормативния акт

Закон за подземните богатства

Чл. 61. (Доп. – ДВ, бр. 36 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.; изм.изцяло, бр. 70 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 100 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 45 от 2012 г., в сила от 01.09.2012 г.; изм., бр. 96 от 2017 г., в сила от 03.01.2018 г.) (1) Концесионерът дължи концесионно плащане, размерът на което се определя в зависимост от вида, групата и ценността на подземните богатства, както и от специфичните условия за осъществяване на добива и първичната преработка.
(2) Принципите и методиката за определяне на концесионното плащане, както и границите на минималния и максималния му размер за различните видове и групи подземни богатства по чл. 2, ал. 1 се определят с акт на Министерския съвет.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 100 от 2010 г. (в сила от 01.07.2011 г. относно замяната на „30“ с „50“; в сила от 01.01.2011 г. относно създаване на изречение трето.); изм. и доп., бр. 45 от 2012 г., в сила от 01.09.2012 г.; изм., бр. 96 от 2017 г., в сила от 03.01.2018 г.) Размерът, условията и редът за концесионното плащане се определят в концесионния договор. Част от концесионното плащане в размер на 50 на сто се превежда по бюджетите на общините по местонахождение на площите по чл. 37, ал. 1, т. 1 и 2. Когато концесията е за добив на общоразпространени полезни изкопаеми от находище със запаси в обем до 500 000 куб. м, цялото концесионно плащане се превежда по бюджетите на съответните общини.
(4) Когато концесионната площ е разположена на територията на повече от една община, разпределението на отчисленията от концесионното възнаграждение за общините се прави съобразно пропорционалното разпределение на концесионната площ върху територията на съответната община.
(5) Концесионното плащане се дължи независимо от крайния финансов резултат от дейността на концесионера.
(6) За находища на подземни богатства с доказани неблагоприятни минно-геоложки, техноложки и икономически характеристики или за възстановяване на добива от находища с преустановен добив в района на общини с трайна безработица Министерският съвет може да приеме решение за:
1. освобождаване на концесионера от концесионно плащане за период до 5 години, или
2. намаляване размера на концесионното плащане до 50 на сто от вече определения за период до 5 години.
(7) Решението на Министерския съвет по ал. 6 се отразява в концесионния договор или в допълнително споразумение към него.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт