Home чл. 39, ал. 2 ЗОЗ

чл. 39, ал. 2 ЗОЗ

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Закон за особените залози

Задължения на депозитаря
Чл. 39. […] (2) (Изм. – ДВ, бр. 105 от 2016 г., в сила от 01.09.2018 г., влизането в сила изменено на 01.01.2020 г., бр. 65 от 2018 г., в сила от 07.08.2018 г.; влизането в сила изменено на 01.01.2022 г., бр. 102 от 2019 г., в сила от 31.12.2019 г.) Депозитарят съобщава списъка по ал. 1 на залогодателя, на длъжника и на включените в списъка лица, като го обявява в регистъра, в който е вписано пристъпването към изпълнение.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт