Home чл. 26 ЗОЗ

чл. 26 ЗОЗ

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Закон за особените залози

Подлежащи на вписване обстоятелства и обявяване на актове
Чл. 26. (Изм. и доп. – ДВ, бр. 42 от 1999 г.; доп., бр. 108 от 2007 г., в сила от 19.12.2007 г.; изм., бр. 100 от 2008 г.; изм., бр. 105 от 2016 г., в сила от 30.12.2016 г., влизането в сила изменено на 01.01.2020 г., бр. 65 от 2018 г., в сила от 07.08.2018 г.; влизането в сила изменено на 01.01.2022 г., бр. 102 от 2019 г., в сила от 31.12.2019 г.) (1) В съответния регистър по чл. 12 на вписване подлежат следните обстоятелства:
1. името, съответно наименованието, уникалният идентификатор на лицето, а при липсата на такъв – датата на раждане или номерът и партидата на вписването в съответния регистър, съответно адрес и адрес на управление, на:
а) длъжника;
б) залогодателя;
в) заложния кредитор;
г) купувача и продавача по договор за продажба със запазване на собствеността до изплащане на цената;
д) ползвателя и лизингодателя по договор за лизинг;
е) лицето, на което заложеното вземане следва да се изпълни до пристъпването към изпълнение;
2. описание на обезпеченото вземане и размерът на лихвите, ако такива са уговорени, както и размерът на сумата, за която е учреден залогът;
3. описание на заложеното, съответно продаденото със запазване на собствеността до изплащане на цената или отдаденото на лизинг имущество и неговата цена, ако е посочена;
4. срокът на залога;
5. условието на залога;
6. съгласието на заложния кредитор по чл. 8, ал. 3, чл. 21, ал. 5 и чл. 32, ал. 5.
(2) За да имат действие за залога, в съответния регистър се вписват и:
1. прехвърлянето на обезпеченото вземане, съответно на правата на продавача и на лизингодателя;
2. встъпването в правата на заложния кредитор при условията на чл. 32, ал. 6, както и встъпването в обезпеченото вземане, съответно в правата на продавача и на лизингодателя;
3. подновяването и заместването в задължението.
(3) На вписване подлежат и:
1. запорът върху имущество по чл. 4;
2. запорът върху обезпеченото вземане;
3. подновяването на вписването;
4. пристъпването към изпълнение;
5. изоставянето на изпълнението;
6. данните по ал. 1, т. 1 на депозитаря;
7. данните по ал. 1, т. 1 на управителя на предприятието;
8. поканата от търговеца до заложния кредитор за назначаване на управител на предприятие;
9. решението за откриване на производство по несъстоятелност;
10. решението за обявяване в несъстоятелност;
11. придобиването на права върху заложеното имущество;
12. други промени във вписани обстоятелства, определени в наредбата по чл. 23.
(4) (В сила от 01.09.2018 г., влизането в сила изменено на 01.01.2020 г., бр. 65 от 2018 г., в сила от 07.08.2018 г.; влизането в сила изменено на 01.01.2022 г., бр. 102 от 2019 г., в сила от 31.12.2019 г.) На обявяване в регистъра подлежат:
1. списъкът по чл. 39, ал. 1, изготвен от депозитаря;
2. окончателният списък по чл. 39, ал. 4, изготвен от депозитаря;
3. разпределението по чл. 41, ал. 1, изготвено от депозитаря;
4. обявлението за продажба по чл. 37, ал. 3 от заложния кредитор.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт