Home чл. 12, ал. 2 ЗОЗ

чл. 12, ал. 2 ЗОЗ

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Закон за особените залози

Противопоставимост на права
Чл. 12. […] (2) (Изм. – ДВ, бр. 42 от 1999 г.) Залогът на вземане, договорът за продажба със запазване на собствеността до изплащане на цената, договорът за лизинг и запорът не може да се противопоставят на кредитора, в полза на когото при условията и по реда на този закон се учредява залог върху вземане или върху продадено, отдадено на лизинг или запорирано имущество, ако не са вписани в Централния регистър на особените залози по партидата на залогодателя.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт