чл. 8, ал. 2 ЗОС

« Обратно към нормативния акт

Закон за общинската собственост

Чл. 8. […] (2) (Доп. – ДВ, бр. 45 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.; изм., бр. 96 от 2017 г., в сила от 03.01.2018 г.) Редът за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост, и правомощията на кмета на общината, на кметовете на райони, на кметовете на кметства и на кметските наместници се определят с наредба на общинския съвет при спазване на разпоредбите на този закон и на специалните закони в тази област.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт