чл. 7, ал. 2, изр. 1 ЗОС

« Обратно към нормативния акт

Закон за общинската собственост

Чл. 7. […] (2) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 96 от 1999 г., изм., бр. 101 от 2004 г.) Имотите и вещите – публична общинска собственост, не могат да се отчуждават и да се прехвърлят в собственост на трети лица. Имоти – публична общинска собственост, могат да се обременяват с ограничени вещни права само в случаите, определени със закон.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт