чл. 6, ал. 3 ЗОС

« Обратно към нормативния акт

Закон за общинската собственост

Чл. 6. […] (3) (Изм. – ДВ, бр. 96 от 1999 г.; изм., бр. 54 от 2008 г.) Решенията на общинския съвет по ал. 1 се приемат с мнозинство от две трети от общия брой на съветниците, а по ал. 2-с повече от половината от общия им брой.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт