чл. 52, ал. 1 ЗОС

« Обратно към нормативния акт

Закон за общинската собственост

Чл. 52. (Изм. – ДВ, бр. 120 от 2002 г.; бр. 101 от 2004 г.; бр. 96 от 1999 г.; изм. изцяло, бр. 54 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 15 от 2011 г.; изм., бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.; изм., бр. 43 от 2016 г.) (1) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 15 от 2011 г.; изм., бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Общинското предприятие е специализирано звено на общината за изпълнение на местни дейности и услуги, финансирани от общинския бюджет.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт