чл. 11, ал. 1 ЗОС

« Обратно към нормативния акт

Закон за общинската собственост

Чл. 11. (1) (Изм. – ДВ, бр. 96 от 1999 г., изм., бр. 101 от 2004 г.) Имоти и вещи – общинска собственост, се управляват в интерес на населението в общината съобразно разпоредбите на закона и с грижата на добър стопанин.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт