Home чл. 57 ЗОПДНПИ /отм./

чл. 57 ЗОПДНПИ /отм./

« Обратно към нормативния акт/термините

Закон за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество /отм./

Чл. 57. (1) След налагане на обезпечителните мерки органите по чл. 13, ал. 1 поканват проверяваното физическо лице да представи писмена декларация за:
1. притежаваните от него и от членовете на семейството му недвижими имоти и моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства, ограничени вещни права върху недвижими имоти, парични влогове, ценни книжа, произведения на изкуството, движими археологически ценности, дялово участие в търговски дружества, вземания, патенти, търговски марки и промишлени образци, както и друго имущество;
2. списък на неговите и на членовете на семейството му банкови сметки в страната и в чужбина;
3. източниците на средства и основанията за придобиване на имуществото и за издръжката на семейството му;
4. сделките с недвижими имоти, движими вещи, дялове и акции в търговски дружества, прехвърляне на предприятие или други търговски или правни сделки с имущество на лицето и на членовете на неговото семейство през проверявания период, както и източниците на средствата за извършването им;
5. задълженията към трети лица;
6. (отм. – ДВ, бр. 103 от 2016 г.)
7. други обстоятелства, свързани с имуществото на проверяваното лице.
(2) (Нова – ДВ, бр. 103 от 2016 г.) Посочените обстоятелства по ал. 1, т. 1 – 7 следва да бъдат подкрепени с документи.
(3) (Предишна ал. 2 – ДВ, бр. 103 от 2016 г.) Когато проверяваното лице е починало, неговите наследници и заветници, приели наследството, се поканват да представят декларацията по ал. 1. Когато наследството не е прието, органите по чл. 13, ал. 1 отправят искане по чл. 51 от Закона за наследството.
(4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 103 от 2016 г.) Лицето представя декларацията в срок 14 дни от получаване на съобщението, а ако е в чужбина – в срок един месец.
(5) (Предишна ал. 4 – ДВ, бр. 103 от 2016 г.) Образецът на декларацията се утвърждава с решение на комисията и се публикува в “Държавен вестник”.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт