чл. 3 ЗОПДНПИ /отм./

« Обратно към нормативния акт

Закон за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество /отм./

Чл. 3. (Изм. – ДВ, 82 от 26.10.2012 г. с Решение № 13 от 13.10.2012 г. на КС на РБ по к. д. № 6/2012 г.; доп., бр. 103 от 2012 г.) (1) (Частично обявена за противоконституционна в частта „и да се възстанови чувството за справедливост у гражданите“ – ДВ, 82 от 26.10.2012 г. с Решение № 13 от 13.10.2012 г. на КС на РБ по к. д. № 6/2012 г.) Законът има за цел да се защитят интересите на обществото и да се възстанови чувството на справедливост у гражданите чрез предотвратяване и ограничаване на възможностите за незаконно придобиване на имущество и разпореждането с него.
(2) (Доп. – ДВ, бр. 103 от 2012 г.) За постигане на целта по ал. 1 могат да се налагат ограничения на собствеността, като се съблюдава правото на защита на засегнатите лица и на пострадалите от престъпления и не се допуска риск от несправедливост.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт