Home чл. 164 ЗООС

чл. 164 ЗООС

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Закон за опазване на околната среда

Чл. 164. (Изм. – ДВ, бр. 52 от 2008 г.; изм., бр. 42 от 2011 г.; доп., бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.; изм., бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.; доп., бр. 98 от 2018 г., в сила от 29.08.2019 г.) (1) (Предишен текст на чл. 164 – ДВ, бр. 52 от 2008 г.; изм., бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.; доп., бр. 98 от 2018 г., в сила от 29.08.2019 г.) За неизпълнение на изискванията по чл. 123в и чл. 125 на оператора на инсталацията – юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 10 000 до 500 000 лв.
(2) (Нова – ДВ, бр. 52 от 2008 г.; изм., бр. 42 от 2011 г.) За неизпълнение на изискванията на чл. 22а и представянето на невярна информация на оператора на инсталацията-юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 2000 до 5000 лв.
(3) (Нова – ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) Оператор на инсталации и съоръжения, извършващи дейности в обхвата на приложение № 4 без комплексно разрешително по чл. 117, ал. 1 и 2, се наказва с глоба, съответно с имуществена санкция, в размер 50 000 лв.
(4) (Нова – ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) Прилагането на ал. 3 не спира действията по чл. 158, т. 4 до издаване на комплексно разрешително.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт