Home чл. 7 ЗОДОВ

чл. 7 ЗОДОВ

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Закон за отговорността на държавата и общините за вреди

Предявяване на иска
Чл. 7. (Изм. – ДВ, бр. 43 от 2008 г., в сила от 31.05.2008 г.; изм., бр. 98 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 94 от 2019 г.) (1) (Предишен текст на чл. 7 – ДВ, бр. 94 от 2019 г.) Искът за обезщетение се предявява пред съда по мястото на увреждането или по настоящия адрес или седалището на увредения срещу органите по чл. 1, ал. 1 и чл. 2, ал. 1 , от чиито незаконни актове, действия или бездействия са причинени вредите.
(2) (Нова – ДВ, бр. 94 от 2019 г.) Когато искът е предявен пред съд, който е ответник по иска, съдът изпраща делото на най-близкия родово компетентен административен, районен или окръжен съд. Делата се разглеждат като последна инстанция от съответния Върховен касационен съд или Върховен административен съд.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт