Home чл. 7, ал. 1 ЗОДОВ

чл. 7, ал. 1 ЗОДОВ

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Закон за отговорността на държавата и общините за вреди

Предявяване на иска
Чл. 7. (1) (Предишен текст на чл. 7 – ДВ, бр. 94 от 2019 г.) Искът за обезщетение се предявява пред съда по мястото на увреждането или по настоящия адрес или седалището на увредения срещу органите по чл. 1, ал. 1 и чл. 2, ал. 1 , от чиито незаконни актове, действия или бездействия са причинени вредите.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт