Home чл. 2в ЗОДОВ

чл. 2в ЗОДОВ

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Закон за отговорността на държавата и общините за вреди

Ред за разглеждане на искове срещу държавата за вреди от нарушение на правото на Европейския съюз
Чл. 2в. (Нов – ДВ, бр. 94 от 2019 г.) (1) Когато вредите са причинени от достатъчно съществено нарушение на правото на Европейския съюз, исковете се разглеждат от съдилищата по реда на:
1. Административнопроцесуалния кодекс – за вреди по чл. 1, ал. 1, както и за вреди от правораздавателната дейност на административните съдилища и Върховния административен съд;
2. Гражданския процесуален кодекс – извън случаите по т. 1, като ответникът по делата се определя по реда на чл. 7.
(2) Когато искът по ал. 1 е предявен срещу няколко ответници, се разглежда по реда на Административнопроцесуалния кодекс, ако страна по делото е административен съд, Върховният административен съд или юридическо лице за вреди, причинени при или по повод административна дейност.
(3) За дължимите такси и разноски се прилагат чл. 9а и 10.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт