чл. 2, ал. 1, т. 3 ЗОДОВ

« Обратно към нормативния акт/термините

Закон за отговорността на държавата и общините за вреди

Отговорност за дейност на правозащитните органи
Чл. 2. (1) (Предишен текст на чл. 2 – изм., бр. 43 от 2008 г., в сила от 31.05.2008 г.; изм. изцяло, бр. 98 от 2012 г.) Държавата отговаря за вредите, причинени на граждани от разследващите органи, прокуратурата или съда, при: […] 3. обвинение в извършване на престъп-ление, ако лицето бъде оправдано или ако образуваното наказателно производство бъде прекратено поради това, че деянието не е извършено от лицето или че извършеното деяние не е престъпление, или поради това, че наказателното производство е образувано, след като наказателното преследване е погасено по давност или деянието е амнистирано;

« Обратно към нормативния акт/термините