Home чл. 3, ал. 1, т. 3 ЗНАП

чл. 3, ал. 1, т. 3 ЗНАП

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Закон за Националната агенция за приходите

Функции и правомощия
Чл. 3. (1) Агенцията: […] 3. (изм. – ДВ, бр. 12 от 2009 г., в сила от 01.05.2009 г.; Дата на влизане в сила изменена на 01.01.2010 г. със ЗИД ДОПК – ДВ бр. 32 от 28.04.2009 г.; доп., бр. 99 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) обезпечава и принудително събира публичните вземания;

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт